Dožinkový veniec

05 jún

Vyhlasovateľ:

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove

M. R. Štefánika 257/65

075 01 Trebišov

Zámer a cieľ súťaže:

Cieľom tejto súťaže je rozvíjanie motorických zručností, podpora kreativity a fantázie u detí a mládeže, prepájanie histórie so súčasnosťou, zvyšovanie vedomostí o histórii regiónu nenásilnou a zábavnou formou. Je dôležité upozorniť na to, že nie je podstatné históriu len poznať, ale je potrebné s ňou aj konštruktívne narábať. V tejto súťaži sa fantázii a kreativite medze nekladú, pretože ľudská fantázia je nekonečná.

Trvanie súťaže:

Termín vyhlásenia súťaže: 1.6.2022

Uzávierka odovzdania prác: 31.7.2022

Termín výstavy: 20. august 2022

Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení: 20. augusta 2022 v rámci podujatia Dobrodružstvo pri dožinkoch u Andrássyho.

Adresa na doručenie prác:

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove

M. R. Štefánika 257/65

075 01 Trebišov

Téma: Dožinkový veniec

Podmienky súťaže a kategórie:

a/  Súťaže sa môže zúčastniť autor žijúci v regióne Trebišov vo veku od 6 do 19 rokov, ktorý je žiakom, respektíve študentom akéhokoľvek typu základnej alebo strednej školy, gymnázia,

základnej umeleckej školy, špeciálnej školy, výtvarného krúžku, prípadne je samostatne tvoriacim autorom.

b/ Kategórie:

I. Žiaci ZŠ  6 – 15 rokov

II. Študenti stredných škôl 16 – 19 rokov

Technika:

– maľba, kresba, grafika

– kombinovaná technika

– tradičné techniky (drevorezba, tradičná výšivka, keramika, …)

Podmienky súťaže:  

Súťažné práce sa autorom nevracajú! Ocenené práce zostávajú v archíve a budú využité na propagačné účely. Práce môžu byť vystavené aj v iných regiónoch Slovenska.

Vyhlásenie výsledkov:

Výsledky súťaže budú zverejnené na webovej stránke Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove.

Vyhodnotenie a ocenenie súťaže:

a/  Práce posúdi odborná porota. Hodnotí sa obsahové a umelecké stvárnenie témy.

b/ Odborná porota rozhodne o umiestnení autorov a udelení vecných cien. V každej kategórii budú udelené vecné ceny a diplomy autorom ocenených prác.

c/ Ak súťažné práce nedosiahnu požadovanú úroveň, odborná porota má právo navrhnúť vyhlasovateľovi niektorú z cien neudeliť.

Kontaktná adresa:

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove

M. R. Štefánika 257/65

075 01 Trebišov

e-mail:  majkacaty@gmail.com

Dožinky alebo aj ináč  obžinky  sú slávnosť, ktorou sa slávilo ukončenie žatvy. Táto slávnosť môže zahŕňať odvážanie posledného snopu z poľa, predanie dožinkového venca a vinšovanie hospodárovi. Potom nasleduje hostina s hudbou a tancom, kde sa tí najbližší stretávajú pri jednom stole. Dožinkový veniec sa po slávnosti zväčša schovával v hospodárstve do Vianoc alebo až do nasledujúcej žatvy.

A dožinkový veniec je aj ústrednou témou našej súťaže.

Osobné údaje budú spracované v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len Nariadenie GDPR), resp. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prihlásením do súťaže udeľuje autor Múzeu a Kultúrnemu centru južného Zemplína v Trebišove bezodplatne nevýhradnú licenciu podľa § 40 a násl. zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov na všetky druhy použitia výtvarného diela, a to bez časového, vecného a teritoriálneho obmedzenia.

Pridajte svoj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené so znakom *