Spoznajte históriu kultúrneho centra

  • Home
  • História kultúrneho centra

Takto sme vznikli

Genéza Regionálneho osvetového Strediska

Trebišove začína Dom osvety pracovať od 1. marca 1954

Osvetová práca po oslobodení bola zabezpečovaná systémov osvetových rád v obciach. Na základe dekrétu prezidenta ČSR číslo 130/45 bola každá obec povinná prispievať zo svojich finančných prostriedkov na ľudovýchovnú činnosť. Okresná osvetová rada v Trebišove pravidelne hodnotila aktivity osvetových rád v obciach. Dňa 11.februára 1948 sú Povereníctvom informácií a osvety menovaní osvetoví pracovníci v okrese Trebišov.

V samotnom Trebišove začína Dom osvety pracovať 1.marca 1954,v ktorom je miesto riaditeľa po prvýkrát obsadené profesionálnym pracovníkom na celý úväzok. Po zlúčení okresov v roku 1960 sa R-ONV uzniesla zriadiť 4 osvetové domy, a to v sídlach bývalých okresov /Sečovce, Trebišov, Kráľovský Chlmec, Veľké Kapušany/. To v praxi znamenalo, zriadiť osvetové stredisko v sídle okresu, čo v roku 1961 od 1.mája sa zrealizovalo. V sídlach bývalých okresov sa vytvorili mestské osvetové besedy s 1 profesionálnym pracovníkom. Osvetový dom v Trebišove začal v plnom rozsahu plniť metodicko-poradenskú funkciu na území celého okresu. V obvode Kráľovský Chlmec a Veľké Kapušany pracoval po 1 pracovník. Tento stav trval až do roku 1969.

K závažnej zmene došlo k 1.januáru 1967 kedy na základe uznesenia R-ONV bolo vytvorené v Trebišove Kultúrno-spoločenské stredisko a tak osvetové stredisko sa začalo venovať viac ako doteraz poradenskej činnosti. Od r. 1967 sa stredisko venovalo skoro výlučne osvetovým zariadeniam národných výborov. V roku 1972 je doterajší osvetový dom zrušený a ako nástupná organizácia je vytvorené okresné osvetové stredisko.

Od začiatku svojej činnosti stredisko prešlo mnohými organizačnými zmenami, rozširovalo obsah svojej činnosti a menilo zriaďovateľov .

Stiahnite si celú, podrobnejšiu históriu vo verzii PDF

Regionálne kultúrne stredisko Trebišov, zriaďovateľ MK SR

Read Full story +

Osvetové stredisko Trebišov, zriaďovateľ Krajský úrad Košice

Read Full story +

Od februára 2005 je novou organizačnou zložkou úsek astronómie
4.4.2005 na základe uznesenia VÚC Košice zriadené detašované pracovisko v Kráľovskom Chlmci

Read Full story +

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja svojim uznesením č.350/2011 na rokovaní dňa 12.decembra 2011 schválilo návrh na zmenu siete kultúrnych organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - pričlenenie Regionálneho osvetového strediska k Vlastivednému múzeu v Trebišove. Zlúčením obidvoch subjektov vznikla príspevková organizácia s názvom Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove.

Read Full story +

Niečo z našich podujatí

z roku 2019