Projekty 2019

PROJEKTY Z VEREJNÝCH ZDROJOV PODPORIL FOND NA PODPORU UMENIA

 • Kultúrno-osvetové aktivity trebišovského múzea a kultúrneho centra
  Zahŕňa dve aktivity „Chlieb náš každodenný“ v rámci Dožiniek organizované ako jednodňové podujatie v auguste a Dni Andrássyovcov, ktoré sa organizujú spravidla ako dvojdňové podujatie v októbri.

 • XXII. Divadelný Trebišov 2019 Malá krajská scénická žatva ODS Košického kraja
  Krajská súťažná prehliadka amatérskeho divadla dospelých je koncipovaná ako postupová súťažná prehliadka neprofesionálnych divadelných súborov dospelých z Košického kraja. Hlavným cieľom je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby. Postup na celoštátnu súťažnú prehliadku 45. Belopotockého Mikuláš 2019 – Liptovský Mikuláš, ktorej vyhlasovateľom je NOC.
  Krajská súťažná prehliadka divadla mladých je súťažná prehliadka neprofesionálnych divadelných súborov, Košického kraja. Jej cieľom je prezentovať a konfrontovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti mládežníckych neprofesionálnych divadelných súborov, zvyšovať odbornú a umeleckú úroveň súborov prostredníctvom vzdelávacej časti súťaže. Postup na celoštátnu súťažnú prehliadku FEDIM 2019 – Tisovec, ktorej vyhlasovateľom je NOC Bratislava.

 • Z každodennosti Andrássyovcov v trebišovskom kaštieli
  Zámerom projektu je realizácia reštaurovania zbierkových predmetov určených do expozície šľachtických rodov obývajúcich trebišovský kaštieľ, menovite klasicistického dámskeho toaletného stolíka patriaceho do originálneho inventára kaštieľa a jedálenského stola z kaštieľa v Parchovanoch patriaceho rodine Andrássy. Cieľom projektu je tvorba a šírenie kultúrnych hodnôt vytvorením zbierkového fondu pozostávajúceho z historicky a umelecky cenných predmetov, ktoré budú prezentovať majiteľov trebišovského kaštieľa, aristokratické rody Csáky, Szapáry a Andrássy, a ich spoločenské postavenie formou solitérov i ucelených súborov. Expozícia je vytváraná pre múzeum ako hlavná expozícia.

 • Pre krásu i bezpečnosť
  Zámerom projektu je zabezpečenie ochrany a bezpečnosti zbierkových predmetov uložených v expozíciách a vo výstavných priestoroch múzea mechanickým zabezpečením objektu. Cieľom projektu je výroba a osadenie ozdobne kovaných mreží na vonkajšej strane okenných ostení prvého nadzemného podlažia (prízemia) Andrássyovského kaštieľa v Trebišove.

PROJEKTY Z VEREJNÝCH ZDROJOV PODPORIL FOND NA PODPORU KULTÚRY NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN

 • Cesta ku hviezdam
  Zámerom projektu bolo formou umenovednej publikácie vydanej dvojjazyčne maďarsko-slovenskej priblížiť život Herkula kresťanstva počas rokov mimo jeho Egerského pôsobenia, ktoré je menej známe tak pre menšinu ako aj väčšinovému obecenstvu z príležitosti, že v roku 2018 sme v múzeu otvorili výstavu z nálezov šperkov z hrobky Istvána Dobóa v našom múzeu. Projekt sa začal realizovať v roku 2018 a ukončil sa v prvých mesiacoch roku 2019.

Z ÚČELOVÉHO NAVÝŠENIA ROZPOČTU KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

 • Holopyramída v Trebišove
  Cieľom projektu je inovatívnou formou rozšíriť a doplniť expozičné a výstavné priestory a zvýšiť tým kvalitu poskytovaných kultúrnych služieb v našom múzeu

PROJEKTY S FINANČNOU PODPOROU ZDRUŽENIA PRE ROZVOJ JUŽNÉHO ZEMPLÍNA