Činnosť útvaru astronómie

  • Home
  • Činnosť útvaru astronómie

Útvar astronómie

je organizačnou súčasťou Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína  v Trebišove.

Jeho hlavným cieľom je aktívne prispievať k šíreniu vedeckých poznatkov z astronómie a príbuzných vedných odborov, rozvíjaniu pozitívneho vzťahu k prírode, zvyšovaniu všeobecného a odborného vzdelania občanov. Primárne miesto má rozvíjanie nadobudnutých vedomostí u detí a mládeže v rámci záujmovej činnosti, mimoškolského vzdelávania a vyučovacieho procesu.

Popularizačno-vzdelávacia činnosť

Ťažiskom v tejto oblasti sú jednorazové prednášky, prezentácie a verejné pozorovania osvedčenými, ale aj novými formami práce pre deti, mládež, dospelých a širokú verejnosť.

Popularizáciou astronómie a príbuzných vedných odborov prezentujeme a rozvíjame vedomosti nové i už nadobudnuté. Formou edukačných stretnutí pre deti a študentov sa snažíme o to, aby tieto vedomosti uplatňovali aj v okresnom kole vedomostnej súťaže celoslovenského charakteru: Čo vieš o hviezdach?, a tiež regionálneho charakteru Vesmír a slnečná sústava.

Uskutočňujeme aj výstavu ako Vesmír očami detí a v rámci Svetového kozmického týždňa výstavu na aktuálnu tému.

Cieľom našej práce je prispievať k pozitívnemu vzťahu k vede a vedeckým poznatkom vrátane relaxačnej a estetickej funkcie prostredníctvom verejných večerných pozorovaní. Okrem tradičných pozorovaní pri útvare astronómie, školách a obciach  realizujeme aj pozorovania výnimočných astronomických úkazov: zatmenie Slnka, Mesiaca, zákryty, prechody, atď.

Metodicko-poradenská činnosť

V tejto oblasti dominuje odborná, metodická a praktická pomoc astronomickým krúžkom, školám, jednotlivým záujemcom o astronómiu bez vekového obmedzenia.

Sústreďujeme sa aj na astronomické krúžky a na klub astronómov, ktoré sú zriadené pri našom útvare. Ich hlavnou úlohou  je poznávanie vesmíru, postavenie našej Zeme v ňom a aktivizovať u členov získavanie nových poznatkov z astronómie.

Odborná činnosť

V rámci technických a pozorovacích možností, prístrojového vybavenia a možností pozorovacích podmienok aktívne realizujeme odborné pozorovanie maxima meteorického roja Perzeidy.

Edičná a publikačná činnosť

Ťažiskom v tejto činnosti je vydávanie Informačného listu Šíp – Sagitta pre astronomické krúžky.

V rámci edičnej činnosti tvoríme a vydávame metodické materiály a názorné pomôcky pre členov astronomických krúžkov a klubu astronómov.