Súťaž – Svätoštefanská koruna

  • Home
  • Súťaž – Svätoštefanská koruna
18 jan

Svätoštefanská koruna

Vyhlasovateľ:

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove

M. R. Štefánika 257/65

075 01 Trebišov

Zámer a cieľ súťaže:

Cieľom tejto súťaže je prehlbovanie motorických zručností, podpora kreativity a fantázie u detí a mládeže, prepájanie histórie so súčasnosťou, zvyšovanie ich záujmu o históriu regiónu kreatívnou a zábavnou formou.

Trvanie súťaže:

Termín vyhlásenia súťaže: 17.1.2023

Uzávierka odovzdania prác: 31.1.2023

Zapojené práce budú po skončení trvania súťaže vystavené v Múzeu a Kultúrnom centre južného Zemplína v Trebišove.

Adresa na doručenie prác:

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove 

M. R. Štefánika 257/65

075 01 Trebišov

Téma: Svätoštefanská koruna

 

Podmienky súťaže a kategórie:

a/  Súťaže sa môže zúčastniť autor vo veku 6 – 15 rokov navštevujúci ZŠ v meste Trebišov, ktorý je žiakom, respektíve študentom akéhokoľvek typu základnej školy, základnej umeleckej školy, špeciálnej školy, výtvarného krúžku, prípadne je samostatne tvoriacim autorom.

 

 

b/ Kategórie:

  1. Žiaci 1. stupňa ZŠ
  2. Žiaci 2. stupňa ZŠ

Technika:

  • Ľubovoľná technika (koruna však musí mať 3D formát)

 

Podmienky súťaže:  

Z vnútornej strany korunky uveďte:

Meno, vek a školu autora.

 

Súťažné práce sa autorom nevracajú! Práce zostávajú v archíve a budú využité na propagačné účely. Práce môžu byť vystavené aj v iných regiónoch Slovenska.

Vyhodnotenie a ocenenie súťaže:

a/  Práce posúdi odborná porota. Hodnotí sa obsahové a umelecké stvárnenie témy.

b/ Odborná porota vyberie z každej kategórie 10 najlepších prác.

c/ Následne sa práce nafotia a zverejnia na internete. Vyhlási sa online súťaž na Facebookovej stránke múzea – Múzeum Trebišov – Kaštieľ Andrássyovcov, kde môže verejnosť prostredníctvom lajkov označiť prácu, ktorá sa mu najviac páči.

d/ Hodnotí sa každá kategória zvlášť.

e/ Vyhrávajú diela s najväčším počtom lajkov.

Vyhlásenie výsledkov:

Výsledky súťaže budú zverejnené na Facebookovej stránke Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove – Múzeum Trebišov – Kaštieľ Andrássyovcov.

 

Kontaktná adresa:

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove

M. R. Štefánika 257/65

075 01 Trebišov

e-mail: majkacaty@gmail.com

Osobné údaje budú spracované v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len Nariadenie GDPR), resp. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prihlásením do súťaže udeľuje autor Múzeu a Kultúrnemu centru južného Zemplína v Trebišove bezodplatne nevýhradnú licenciu podľa § 40 a násl. zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov na všetky druhy použitia výtvarného diela, a to bez časového, vecného a teritoriálneho obmedzenia.

predchádzajúci príspevok

Výtvarne spektrum

nasledujúci príspevok

Martin Magyar - "Entropia"