Archeológia má kľúč k porozumeniu kto sme a odkiaľ sme prišli…

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pripravilo pre návštevníkov a najmä nadšencov archeológie novú interaktívnu archeologickú expozíciu zameranú na obdobie najstarších dejín ľudstva – praveku. Časová os prevedie návštevníkov dobou kamennou, bronzovou a železnou až po včasný stredovek. Inštalované artefakty budú „reprezentantmi“ daného obdobia alebo archeologickej kultúry, o ktorých si budú môcť návštevníci prečítať v interaktívnych tabletoch.

Nová archeologická expozícia zameraná na obdobie praveku doplní už existujúcu expozíciu Stredoveké dejiny regiónu južného Zemplína. Návštevníci budú mať komplexný pohľad na vývoj regionálnych dejín Trebišova či bližšieho, ako aj jeho vzdialenejšie okolia od praveku po obdobie neskorého stredoveku.

„Súčasťou expozície sú aj prvky múzejnej pedagogiky v podobe magnetického puzzle či hry Poskladaj si artefakt. Prácu archeológa v teréne priblíži dotykový interaktívny sarkofág, ktorý umožní odkryť hrob ženy zo staršej doby bronzovej. Postupné odkrývanie hrobu pomocou jednotlivých krokov (čistenie hrobu, fotografovanie či prekreslenie hrobu na milimetrový papier priamo na displeji) priblíži najmä študentom jednotlivé fázy výskumu hrobu v rámci pohrebiska“, povedal Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja.

„Expozícia je koncipovaná nielen pre odbornú i laickú verejnosť, ale najmä pre základné a stredné školy, s ktorými chceme posilniť vzájomný kontakt ešte intenzívnejšou spoluprácou. Prostredníctvom novej interaktívnej expozície chceme vyvolať u študentov pocit objavovať „nepoznané“, čím by sa mohol zmeniť ich pohľad na dejepis/históriu, ktoré častokrát považujú za vedu historických faktov, ktoré sa musia učiť naspamäť“, povedala riaditeľka múzea Beáta Kereštanová.

Expozícia so zakomponovanými proticovidovými opatreniami bola vytvorená vďaka úspešnému projektu v rámci výzvy Udržateľnosť a odolnosť kultúrnych inštitúcií vyhlásenej Ministerstvom kultúry SR, na ktorú bola vyčlenená suma 120 783,60 €. Dofinancovanie projektu zabezpečil náš zriaďovateľ – Košický samosprávny kraj – v celkovej sume 5 336,36 €.

Expozícia bude pre verejnosť sprístupnená od 18. februára v trebišovskom múzeu – v kaštieli Andrássyovcov.