Projekty 2021

SmartMúzeum ako spôsob prezentácie kultúrneho dedičstva

Nová interaktívna expozícia Stredoveké dejiny regiónu južného Zemplína vznikla v rámci projektu SmartMuseum as a way to present cultural heritage (SmartMúzeum ako spôsob prezentácie kultúrneho dedičstva) prostredníctvom operačného programu cezhraničnej spolupráce ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020.

Jedným z cieľov projektu bolo zvýšenie turistickej atraktivity vybraných historických a kultúrnych pamiatok na Slovensku, Ukrajine a v Maďarsku, ako aj propagácia týchto historických miest prostredníctvom marketingových nástrojov a cezhraničnou spoluprácou.

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove bolo jedným z troch múzeí v rámci Košického samosprávneho kraja, ktoré sa do projektu zapojilo. Cieľom nášho múzea bolo vytvoriť pre návštevníkov novú interaktívnu expozíciu zameranú na stredoveké dejiny regiónu južného Zemplína. Vybrané boli významné lokality, ktoré formovali dejiny zemplínskeho regiónu – hrad Parič, zaniknutý Kostol sv. Ducha v Trebišove, ako aj historicky a regionálne významné hradisko Zemplín. V rámci vybraných lokalít bude expozícia okrem iného prezentovať archeologické nálezy z doterajších výskumov, ideálnu podobu hradu Parič v období vrcholného stredoveku v podobe virtuálneho 3D modelu, digitalizácie epitafov Juraja III. Drugetha (v rámci spolupráce s Dómom sv. Mikuláša v Trnave) a Valentína Drugehta (v rámci spolupráce s Kostolom Zvestovania Pána v Bratislave), sakrálne umenie, bohatstvo staromaďarského kniežacieho hrobu zo Zemplína (digitalizácia hrobovej výbavy v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV v Nitre), ako aj tlačený 3D model hradiska Zemplín, ktorý vznikol v spolupráci s Pamiatkovým úradom SR.

Hlavný partner projektu:

Mimovládna organizácia „Užhorod – XXI. storočie“ (YadroLab), Ukrajina.

Partneri projektu:

Mukačevské historické múzeum (Ukrajina)

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. (Slovensko)

Košický samosprávny kraj (zastúpený troma múzeami Zemplínske múzeum v Michalovciach, Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove a Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi)

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Herman Otto Múzeum (Maďarsko)

Správcovstvo hradu Füzér (Maďarsko).

Trvanie projektu

09/2019 – 03/2022