Názov
projektu

Zemplín Antiqua

Prijímateľ

Múzeum a
Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove

Kód
projektu ITMS2014+

302071BSN9

Riadiaci
orgán/ sprostredkovateľský orgán

Ministerstvo investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry
Slovenskej republiky

Názov
fondu

Európsky
fond regionálneho rozvoja

Kód
Výzvy

IROP-PO7-SC77-2021-75

Operačný
program

Integrovaný
regionálny operačný program

Prioritná
os

7 – REACT – EU

Špecifický
cieľ

7.7 – Podpora udržateľnosti
a odolnosti kultúrnych inštitúcií

Celkové
oprávnené výdavky projektu

126
691,20 EUR

Výška
NFP

120
356,64 EUR

Stručný
popis projektu

Hlavným
cieľom projektu je zlepšiť 
udržateľnosť a odolnosť kultúrnej inštitúcie v súvislosti s pandémiou
COVID-19. Zvýšením kvality ponúkaných služieb súbežne so zabezpečením
hygienických štandardov chceme priniesť návštevníkom plnohodnotný kultúrny
zážitok aj pri súčasných obmedzeniach vyplývajúcich z pandémie COVID-19.

Hlavné
aktivity projektu

Naplnenie
cieľa projektu sa má dosiahnuť prostredníctvom realizácie 2 hlavých aktivít:

Zvýšenie
kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii – cieľom aktivity je
vytvorenie zážitkovej archeologickej expozície prezentujúcej archeologické
dedičstvo Košického kraja moderným a interaktívnym spôsobom, ktorá osloví
nielen mládež / študentov, ale aj staršie generácie, resp. širokú verejnosť.

Zlepšenie
úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie – cieľom aktivity je za
pomoci najnovších technológií na dezinfekciu sprístupniť návštevníkom
novovytvorenú expozíciu plnohodnotne – aj pri súčasných obmedzeniach.

Podporná
aktivita projektu

Informovanie
a komunikácia

Výstupy
projektu

Počet
podporených kultúrnych objektov – 1

Začiatok
realizácie projektu

11/2022

Ukončenie
realizácie projektu

12/2023Projekt:

Zemplín Antiqua


Cieľ:

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť udržateľnosť a odolnosť kultúrnej inštitúcie v súvislosti s pandémiou COVID-19. Zvýšením kvality ponúkaných služieb súbežne so zabezpečením hygienických štandardov chceme priniesť návštevníkom plnohodnotný kultúrny zážitok aj pri súčasných obmedzeniach vyplývajúcich z pandémie COVID-19.

 

Prijímateľ:

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove

 

Nenávratný finančný príspevok:   120 356,64 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ:     120 356,64 EUR