Zreštaurovaná maľba "Ukrižovanie Krista"

Postup reštaurovania maľby "Ukrižovanie Krista", pochádzajúcej z prelomu 19. a 20. storočia

Opis diela

Obraz s motívom ukrižovania. V centrálnej časti je tradičné vyobrazenie ukrižovania Krista. Pod krížom je situovaných niekoľko postáv, z ktorých sú dobre viditeľné Mária, Ježišova matka, kľačiaca Mária Magdaléna a jeho učeník Ján. Obraz je napnutý v drevenom ráme a datovaný do 19. storočia.

Predmet je v nálezovom stave. Olejomaľba je silne znečistená, vrchný olejový náter je stmavnutý. Plátno je dvoch miestach prederavené. Na viacerých miestach je pigment vypadaný. V strede je rám spevnený priečnou lištou, čo zanechalo stopy aj na plátne.

Stav diela pred reštaurovaním

Dielo je v stave, ktorý si vyžaduje komplexný reštaurátorský zásah. Došlo k miernemu zvlneniu plátna, predovšetkým v rohoch maľby. Laková vrstva na povrchu maľby je stmavnutá a zožltnutá. Pravdepodobne kriedový podklad je dobre spojený s plátnovou podložkou, avšak následkom mechanickej deštrukcie dochádza k postupnej degradácii. Maliarskej vrstve môže v dôsledku zvlnenia a polámania hroziť opadávanie. Povrch maľby je silne stmavnutý od sekundárneho laku a depozitu. V plátennej podložke sa nachádzajú trhliny. Podrám je pôvodný avšak nevhodný  a  bude nutná jeho výmena. Podrám sa pretláča do povrchu maľby. Originálne plátno je v zlom stave a bude nutné jeho spevnenie dublovaním na nové plátno.

Drevná hmota ozdobného rámu je nenarušená drevokazným hmyzom, avšak kriedová vrstva na niekoľkých miestach opadaná a nestabilná.

Zdôvodnenie návrhu na reštaurovanie

„Dielo je v súčasnosti v stave, ktorý znehodnocuje historickú aj výtvarnú hodnotu diela a nie je ho  možné využiť na expozičné účely. Dielo bolo v minulosti niekoľkokrát opravované nevhodným spôsobom, ktorý esteticky, ale aj technicky znehodnotili dielo. Reštaurátorským zásahom bude dielo stabilizované a bude mu prinavrátená pôvodná estetika, tak aby mohlo plnohodnotne plniť svoju funkciu.“

Postup reštaurátorských prác

Reštaurátorské práce prebiehali v súlade s Návrhom technológie a postupu reštaurovania.

V prvej etape bolo nevyhnutné dielo stabilizovať tak, aby nedochádzalo k jeho ďalšej deštrukcii, ktorá bola spôsobená predovšetkým narušenou, zkrehnutou plátennou podložkou. Nedeštruktívny aj sondážny prieskum nám potvrdil celoplošnú, sekundárnu lakovú úpravu č.3, pod ktorou sa nachádzala tenká vrstva laku č.2.

Nevhodná sekundárna laková vrstva č.3 bola odstránená chemicky Isoprophylalkoholom. Sekundárna laková vrstva č.2 bola dočistená mechanicky skalpelom. Maľba bola doplnená o nové časti plátna, v miestach absencie originálu. Celoplošne bola olejomaľba nažehlená na nové podporné plátno, pomocou syntetickej živice BEVA 371.

Následne bolo dielo vytmelené kriedovým tmelom, zatónovaným podla originálnej farebnosti podkladu.

Retuš bola realizovaná lakovými farbami, rekonštrukčnou retušou.

             Všetky zásahy sú úplne reverzibilné a voči materiálovej podstate pamiatky inertné.

Financovanie reštaurovania

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, sa v roku 2022 zapojilo do výzvy č. 7/2023 (5.4 Reštaurovanie a ošetrenie zbierkových predmetov), v ktorej uspelo a z Fondu na podporu umenia nám boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 2 000,00 €. Spolufinancovanie a dofinancovanie reštaurovania v celkovej výške 650,00 € nám poskytol náš zriaďovateľ, Košický samosprávny kraj. Celková suma reštaurátorských prác sa vyšplhala na sumu 2 650,00 €. Reštaurovanie vzácnej olejomaľby vykonala Mgr. art. Ľudmila Zozuľáková, členka Komory reštaurátorov.