Na začiatku 20. storočia kúpil liturgickú zástavu v obci Zborov starý otec pána Eleméra Bernátha ako dar svojej manželke. Keď rodina Eleméra Bernátha a jeho nevlastného brata Stephana Hanzélyho emigrovala v 20. storočí zo Zemplínskeho Jastrabia do USA, zobrali so sebou aj zástavu, ktorú zdedili po svojich starých rodičoch.

Zreštaurovaná baroková zástava

Postup reštaurovania liturgickej zástavy, pochádzajúcej z obce Zborov z 18. storočia

Osud barokovej zástavy zo Zborova

Na začiatku 20. storočia kúpil liturgickú zástavu v obci Zborov starý otec pána Eleméra Bernátha ako dar svojej manželke. Keď rodina Eleméra Bernátha a jeho nevlastného brata Stephana Hanzélyho emigrovala v 20. storočí zo Zemplínskeho Jastrabia do USA, zobrali so sebou aj zástavu, ktorú zdedili po svojich starých rodičoch.

Koncom roka 2018 sa rodinapána Bernátha rozhodla, že chcú zástavu darovať naspäť na Slovensko. Oslovili teda starostu obce Sirník, pána Viktora Kalána, ktorý s rodinou Bernáth udržiaval úzky kontakt, aby im pomohol s oslovením možných obdarovaných. Osloviť chceli svoje blízke okolie a rodisko pána Eleméra Bernátha – obec Zemplínske Jastrabie – a takisto pôvodné miesto kúpy zástavy – obec Zborov. Po oslovení trebišovského múzea, ako aj obce Zborov sa rodina rozhodla zástavu darovať Múzeu a Kultúrnemu centru južného Zemplína v Trebišove, aby na rodinu Bernáth zo Zemplínskeho Jastrabia zostala aspoň takáto spomienka.

Cesta z Ameriky domov …

V roku 2019 prebehol colný proces v USA a následne bola zástava loďou dovezená na Slovensko. V mesiacoch december 2019 a január 2020 prebehlo colné konanie na strane Slovenskej republiky. Počas tejto doby bola zástava umiestnená v colnom sklade v Nitre a do trebišovského múzea bola prevezená koncom januára 2020. Zástava bola zapísaná ako zbierkový predmet fondu histórie pod evidenčným číslom H 6148

Popis barokovej zástavy

Liturgická zástava z druhej polovice 18. storočia je namaľovaná olejovými farbami na oboch stranách plátna. Autor zástavy je neznámy. Na jednej strane sa nachádza typické zobrazenie sv. Jozefa, pestúna Pána Ježiša, ktorého drží ako malé dieťa na rukách. V ľavej ruke drží bielu ľaliu. Na druhej strane je vyobrazenie Panny Márie, bez Ježiška – tzv. Immaculata – ktorá stojí na zemeguli a šliape po hadovi. Ľavou rukou sa dotýka hrude a v pravej drží bielu ľaliu. Na pozadí postavy je zlatá mandorla, ktorá pravdepodobne súvisí s oslavou Matky Božej.

Zdôvodnenie návrhu na reštaurovanie

Dielo bolo v havarijnom stave, ktorý si vyžadoval komplexný reštaurátorský zásah. Došlo k výraznému zvlneniu plátna, ktoré bolo nedostatočne pripevnené k rámu a bortilo sa. Laková vrstva na povrchu maľby bola stmavnutá a zožltnutá. Pravdepodobne kriedový podklad bol dobre spojený s plátnovou podložkou, avšak následkom mechanickej deštrukcie dochádzalo k postupnej degradácii. Maliarskej vrstve mohlo v dôsledku zvlnenia a polámania hroziť opadávanie. Povrch maľby bol silne stmavnutý od sekundárneho laku a depozitu. V plátennej podložke sa nachádzali trhliny. Keďže sa jednalo o obojstrannú maľbu, dielo bolo vypnuté v ozdobnom ráme, ktorý mal profiláciu v tvare „U“.  Tento rám bol taktiež degradovaný. Na jeho povrchu sa nachádzali sekundárne zásahy. Originálne plátno bolo v zlom stave a chýbajúce časti boli doplnené novým plátnom. Drevná hmota ozdobného rámu nebola narušená drevokazným hmyzom, avšak kriedová vrstva na niekoľkých miestach opadaná a nestabilná.

Dielo bolo v stave, ktorý znehodnocoval jeho historickú aj výtvarnú hodnotu a nebolo ho  možné využiť na expozičné účely. Dielo bolo v minulosti niekoľkokrát opravované nevhodným spôsobom, ktorý esteticky, ale aj technicky znehodnotil dielo. Reštaurátorským zásahom by bolo dielo stabilizované, čím sa mu prinavráti pôvodná estetika tak, aby mohlo plnohodnotne plniť svoju funkciu.

Postup reštaurátorských prác

Reštaurátorské práce prebehli v súlade s návrhom technológie a postupu reštaurovania. V prvej etape bolo dielo stabilizované, aby nedochádzalo k jeho ďalšej deštrukcii, ktorá bola spôsobená narušenou, skrehnutou plátennou podložkou. Nevhodná sekundárna laková vrstva bola z oboch strán chemicky odstránená. Mechanicky bola odstránená sekundárna premaľba a škrobový tmel. Maľba bola doplnená o nové časti plátna v miestach, kde plátno chýbalo. Dielo bolo vytmelené kriedovým tmelom zatónovaným podľa originálnej farebnosti podkladu. Retuš bola realizovaná lakovými farbami, rekonštrukčnou a čiarkovou retušou.

Financovanie reštaurovania

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, sa v roku 2022 zapojilo do výzvy č. 7/2022 (5.4 Reštaurovanie a ošetrenie zbierkových predmetov), v ktorej uspelo a z Fondu na podporu umenia nám boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 2 000,00 €. Spolufinancovanie a dofinancovanie reštaurovania v celkovej výške 2 350,00 € nám poskytol náš zriaďovateľ, Košický samosprávny kraj. Celková suma reštaurátorských prác sa vyšplhala na sumu 4 350,00 €. Reštaurovanie vzácnej barokovej liturgickej zástavy vykonala Mgr. art. Ľudmila Zozuľáková, členka Komory reštaurátorov.